FacebookПідписатися на RSS

Методична робота― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.Основними функціями науково-методичної роботи є:планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, відновлювальна, коригуюча, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна.Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм освітнього процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця.Успіх освітнього процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами.Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

2022-2023 навчальний рік

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:

«ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА».

І етап роботи над проблемою, 2020-2021 н. р.

Діагностика. Теоретичне обґрунтування проблеми. Створення наукової та матеріальної бази для єдиного освітнього простору закладу.

ІІ етап 2021-2022 н. р.

Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи, активізація діяльності шкільних МО на вдосконалення системи методичної роботи, організація самоосвітньої діяльності вчителів в контексті роботи над проблемою.

ІІІ етап 2022-2023 н. р.

Розвиток ініціативи і творчості кожного учителя та впровадження результатів наукових досліджень з питання реалізації концептуальних засад реформування середньої освіти НУШ в практику своєї роботи

ІV етап 2023-2024 н. р.

Самооцінювання освітніх та управлінських процесів в ліцеї. Проведення моніторингу стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів

V етап 2024-2025 н. р.

Узагальнення результатів роботи школи над проблемою. Вироблення практичних рекомендацій

Циклограма проведення нарад, педагогічних рад
 • 1-ий понеділок - МЕТОДИЧНА ОПЕРАТИВНА НАРАДА
 • 2-ий понеділок - МЕТОДИЧНА ІНСТРУКТИВНА НАРАДА
 • 3-ій понеділок - НАРАДА ПРИ ДИРЕКТОРУ
 • 4-ий понеділок - ПЕДАГОГІЧНА РАДА

МЕРЕЖА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ у 2022-2023 н.р.

1.Методична рада:

Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Ткачук Л.С. - заступник голови МР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Тананайко О.Г. – заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Сегеда О.С. - вчитель історії, вища категорія

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Вчитель-методист»

Царюченко В.В. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія, «Старший вчитель»

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Дацюк Л.В. - практичний психолог, вища категорія

2. Методичні об’єднання вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Царюченко В.В./

вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./

вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./

вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./

вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Сегеда О.С./

вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./

вчителів розвиваючих дисциплін / керівник Вальчишин О.О./

3.Психолого - педагогічний семінар / керівник Дацюк Л.В./

4. Школа становлення молодого вчителя/керівник Зелінська Л.М./ у складі:

Мацевич Л.П. – спеціаліст ІІ категорії

Олексійовець Л.Г. - спеціаліст

Сучко І.М. – спеціаліст ІІ категорії

Остапук Н.М. – спеціаліст

Гончаревич Л.А. – спеціаліст

Усього педколектив у 2022-2023 навчальному році нараховує 61 педагога (3 сумісники, 3 - відпустка по досягненню дітьми трьохрічного віку), усі мають педагогічну освіту. За якісним показником 40 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, першу категорію — четверо вчителів, другу категорію — 10 педагогів, спеціаліст— 6, молодший спеціаліст -1.Четверо вчителів мають звання «Вчитель-методист», 22 − «Старший вчитель», 1 − «Педагог-огранізатор-методист».

/Files/images/2022/кадри.jpg

Підвищення рівня педагогічної майстерності

Шляхи підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів:

 • Курсова перепідготовка
 • Атестація
 • Робота за індивідуальною самоосвітньою темою
 • Участь у роботі творчих груп
 • Участь у підготовці методичних заходів
 • Участь у конкурсах
 • Відкриті уроки
 • Творчі звіти
 • Презентації ППД
 • Майстер-класи

Реалізація методичної проблеми ліцею здійснюється через такі напрям- проекти:

 1. "Професійне зростання педагогів"
 2. «Підвищення інформаційної грамотності вчителів»
 3. «Обдарована дитина»
 4. «Профільне навчання»
 5. «Збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу»
Проект «Професійне зростання педагогів»

Мета: створити умови для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу.

Основні завдання:
 1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій.
Шляхи реалізації:
 1. Посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів.
 2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.
 3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.
 4. Широке висвітлення позитивного досвіду через:
 • семінари – практикуми;
 • творчі звіти;
 • виставки набутого досвіду;
 • участь у ярмарках педагогічних технологій;
 • публікації у фахових журналах;
 • проведення відкритих уроків.

5. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.

Очікувані результати:
 1. Підвищення престижу професії педагога.
 2. Навчання педпрацівників школи ефективному використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 3. Розвиток творчого потенціалу вчителя.
 4. Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.
 5. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду.
 6. Готовність учителя до впровадження сучасних інноваційних технологій
Критерії оцінювання:
 1. Підвищення рівня професійної компетентності вчителя.
 2. Здійснення самоосвітньої діяльності педагогами.
 3. Постійні публікації у видавництвах Всеукраїнського рівня.
 4. Участь учителів у професійних конкурсах.
 5. Підвищення якості навчально-виховного процесу
ПРОЕКТ "ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ"

Мета: створити умови для підвищення інформаційної грамотності педагогів.

Основні завдання:

1. Формування у педагогів готовності до використання в освітньому процесі інформаційних технологій. 2.Широке використання педагогами комп'ютерно-інформаційних технологій для представлення власного педагогічного досвіду, поширення його через масові технологічні засоби.

Шляхи реалізації:

1. Проведення практичних семінарів щодо вдосконалення уміння педагогів створення презентацій. 2. Ознайомлення педагогів з веб порталами, сайтами, платформами для розміщення власного інформаційного продукту.

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗАСОБАМИ Microsoft Power Point
Microsoft Power Point – це популярний додаток для створення презентацій для різних сфер людської діяльності. Їх можна використовувати для:
 • унаочнення навчального матеріалу;
 • управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
 • контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу;
 • узагальнення та систематизації знань;
 • рекламування товарів, послуг;
 • створення фотоальбомів тощо.
Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу
 1. Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.
 2. Використання слів і скорочень, уже знайомих учню.
 3. Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.
 4. Ретельно структурована інформація
 5. Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.
 6. Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда
 7. Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.
 8. Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.
 9. Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.
 10. Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.
 11. Графіка має органічно доповнювати текст.
 12. Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.
 13. Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.
 14. Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза).
 15. Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.
 16. Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації
Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів та форм
 • Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).
 • Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).
 • Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
 • Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
 • Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
 • Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
 • Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.
 • Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.
 • Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.
 • Показ слайдів із фоновим супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.
Додаткові вимоги до змісту презентації
 1. Кожен слайд має відображати одну думку.
 2. Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
 3. Рядок має містити 6—8 слів.
 4. Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
 5. Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
 6. Дієслова мають бути в одній часовій формі.
 7. Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
 8. У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
 9. Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.
 10. Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
 11. Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
 12. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Портфоліо вчителя

Узагальнення і систематизація педагогічних досягнень

«Портфоліо» в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати, «нести» і «лист», «сторінка або «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської - «папка з документами», «папка спеціаліста». (Словник іноземних слів). Кожним педагогом в рамках спільної методичної теми ведеться власне дослідження за індивідуальною темою. Результати цієї робот узагальнюються на засіданнях шкільних і міських методичних об’єднань, публікуються статті в збірках і педагогічних виданнях. У кожного вчителя є науково-методична тека (портфоліо), в якій зібрана по розділах вся інформація про діяльність педагога, його досягнення, хід роботи над дослідницькою темою. Згідно сучасних словників, портфоліо - це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.

Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи
 1. Системність і регулятивність самоаналізу
 2. Достовірність
 3. Об’єктивність
 4. Націленість автора на самовдосконалення
 5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень
 6. Акуратність і естетичність оформлення
 7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів
 8. Наочність результатів роботи
 9. Технологічність

Основна мета портфоліо - оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути різною.

Можливі розділи портфоліо:

РОЗДІЛ 1. Даний розділ включає матеріали, що відображають інформацію про вчителя і досягнення педагога:

 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;
 • освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі;
 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць; проблематика курсів);
 • копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань і ступенів;
 • найбільш значимі урядові нагороди, грамоти, листи подяки;
 • дипломи різних конкурсів;
 • інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального професійного розвитку педагога.

РОЗДІЛ 2. Результати педагогічної діяльності. У цей розділ поміщаються:

 • матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості знань, умінь і навичок;
 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів знань, участі вихованців у шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;
 • результати підсумкової атестації учнів;
 • інформація про наявність медалістів;
 • відомості про вступ до вузів і т.п.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.

РОЗДІЛ 3. Методична діяльність. Цей розділ містить методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

 • обґрунтування вибору того, хто атестується, навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;
 • обґрунтування вибору освітніх технологій;
 • обґрунтування вживання в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;
 • використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку;
 • робота в методичному об’єднанні, співпраця з вузами та іншими установами;
 • участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;
 • участь у методичних і предметних тижнях;
 • організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів» тощо;
 • розробка авторських програм;
 • проведення наукових досліджень;
 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;
 • інші документи

РОЗДІЛ 4. Позаурочна діяльність. Розділ містить документи:

 • список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;
 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та інше;
 • сценарії позакласних заходів, фотографії і електронні носії із записом проведених заходів (виставки, екскурсії, брейн-ринги, усні журнали, КВК тощо);
 • програми роботи гуртків і факультативів;
 • інші документи, що стосуються позаурочної діяльності вчителя

РОЗДІЛ 5. Навчально-матеріальна база. У цьому розділі поміщається виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):

 • список словників та іншої довідкової літератури по предметах;
 • список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети тощо);
 • наявність технічних засобів навчання (телевізор, музичний центр, DVD тощо);
 • наявність комп’ютера та комп’ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т.п.);
 • аудіо- і відео посібники;
 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, приклади рефератів і творів;
 • показники якості навченості учнів; інші документи за бажанням вчителя.

Рекомендації щодо оцінювання 5-тих класів НУШ

ПІДСУМКИ ВИСТАВКИ "ТВОРЧІ СХОДИНКИ ПЕДАГОГІВ ЛІЦЕЮ"

З метою розкриття творчих можливостей педагогічних працівників ліцею в реалізації завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи, подальшого розвитку та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання, управлінської діяльності, формування інноваційної культури педагогічних кадрів, використання у навчально-виховному процесі нових педагогічних ідей і технологій, передового педагогічного досвіду, керуючись нормативною базою діяльності в освіті: Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” у січні-лютому 2023 року в Рожищенському ліцеї №4 проведено шкільну виставку дидактичних і методичних матеріалів „Творчі сходинки педагогів ліцею”.

Для участі у міському етапі виставки було відібрано 4 роботи педагогічних працівників, які презентували матеріали за номінаціями:

- українська мова і література – вчитель української мови та літератури Янчинська Н.В.;

- іноземна мова – вчитель англійської мови Сасовська Н.М.; вчитель німецької мови Аршулік Т.П.;

- практична психологія – практичний психолог Дацюк Л.В.

На шкільну виставку були представлені такі види науково-методичних видань: методичні рекомендації, методична розробка, практикум, спрямовані на вироблення нових прогресивних підходів до проблеми подальшої розбудови освітянської галузі. Роботи вирізняються новизною і актуальністю, науковим підходом і прикладною спрямованістю. Це свідчить про постійний творчий пошук окремих представників педагогічного колективу, ефективне використання інноваційних технологій, вивчення питань інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір.

/Files/images/2023_rk/зображення_viber_2023-03-01_12-55-21-017.jpg /Files/images/2023_rk/зображення_viber_2023-03-01_11-17-45-274.jpg /Files/images/2023_rk/зображення_viber_2023-03-01_11-17-45-536.jpg


2021-2022 навчальний рік

Методична проблема:

«Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища».
ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЛІЦЕЮ НА 2021-2022 н.р.

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором;

- забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції Нової української школи;

- удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, підготовка вчителів основної школи до роботи в 5-тих класах НУШ;

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

- вироблення інноваційного стилю діяльності;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- залучення учнів та педагогів до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно - орієнтованих технологій в навчально - виховний процес;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети;

- активізація роботи з обдарованими дітьми.

МЕРЕЖА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
1.Групові форми:
методична рада у складі:

- Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»;

Степанюк В.В. - заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»;

Тананайко О.Г. – заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія;

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»;

Сегеда О.С. - вчитель історії, перша категорія;

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»;

Ковальчук М.О. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель";

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія;

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»;

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист».

2.Методичні об’єднання:

вчителів-предметників з проблем викладання окремих дисциплін:

- вчителів української філології (керівник Ковальчук М.О.);

- вчителів початкових класів (керівник Миронюк Л.І).

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Сегеда О.С.);

- вчителів іноземних мов (керівник Грубізна І.Ф.);

- вчителів математичного циклу (керівник Гузар Л.М.);

- вчителів природничого циклу (керівник Демчук М.В.);

- вчителів розвиваючих дисциплін(керівник Вальчишин О.О.)

3. Школа становлення молодого вчителя – керівник Зелінська Л.М.
4.Психолого-педагогічний семінар «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів» (керівник Дацюк Л.В.).
Колективні форми методичної роботи:

1.Науково-методичний семінар «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища».

2.Засідання науково-методичної ради школи.

3. Засідання педагогічної ради школи.

4. Інструктивно-методичні наради.

5. Предметні тижні з базових дисциплін.

6. Педагогічні читання, приурочені питанням інновацій в освітньому процесі.

МЕТОДИЧНА ДЕКАДА В ЛІЦЕЇ:

І ЕТАП МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ "Організація простору освітніх можливостей для дитини у початкових класах НУШ"
У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА
ПРОДОВЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ
МЕТОДИЧНА ДЕКАДА ТРИВАЄ
ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ З LEGO
ЗАВЕРШЕННЯ І ЕТАПУ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

Про підсумки методичної роботи у 2021-2022 н.р.


Згідно з положеннями Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказів та розпоряджень обласного управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, гуманітарного відділу Рожищенської міської ради у 2021-2022 н.р. робота школи спрямовувалась на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища», зокрема, на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, приведення її у новий, очно-дистанційний формат, на активізацію роботи з молодими педагогами, на підвищення результативності освітнього процесу. Робота над вищеозначеною проблемою активізувала діяльність вчителів, сприяла підвищенню їхньої професійної підготовки.

З метою підвищення якості науково-методичної роботи працює науково-методична рада, яка є головним консультативним органом з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про освіту» запроваджено нову систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних працівників для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання впродовж усього життя.

Успіх у реалізації тих завдань, які ставить держава перед освітою, залежить від педагогічного колективу, його цілеспрямованості, працездатності, творчого підходу до роботи. Усього педколектив у поточному навчальному році налічував 66 учителів (2 сумісники, 3 - відпустка по досягненню дітьми трьохрічного віку), усі мають педагогічну освіту. За якісним показником 44 учителі мають вищу кваліфікаційну категорію, І категорію — 5, ІІ категорію — 8, спеціаліст— 8, 4 − звання «Вчитель-методист», 23 − «Старший вчитель», 1 − «Педагог-огранізатор-методист».

Упродовж року в закладі працювало методичне об’єднання класних керівників, 7 методичних об’єднань учителів - предметників, Школа становлення молодих вчителів, психолого-педагогічний семінар.

Активність в участі в онлайн-семінарах та курсах підвищення кваліфікації проявили вчителі методичного об’єднання іноземних мов (керівник Грубізна І.Ф.), впродовж року педагоги даної кафедри були учасниками методично-дидактичних онлайн-семінарів, навчально-методичних тренінгів, онлайн-воркшопів, онлайн-тренінгів тощо.

У 2021-2022 н.р. методичне об՛єднання вчителів української мови та літератури (керівник Ковальчук М.О.) працювало над темою «Удосконалення уроків української мови та літератури шляхом особистісно орієнтованої системи навчання, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують становлення дитини». Під час ІІ етапу методичної декади було проведено відкриті уроки у 6-А класі вчителем української словесності В.В.Царюченко та у 5-А класі вчителем української мови Янчинською Н.В. і розкрито питання застосування інноваційних технологій в освітньому процесі з урахуванням вимог Нової української школи.

У листопаді учителі-словесники провели тиждень української мови, під час якого було проведено ряд заходів: мовні турніри, літературні читання, читацька конференція, літературно-музична композиція, літературне кафе.

Вчителі методичного об’єднання математичних дисциплін – математики та інформатики (керівник Гузар Л.М.) впродовж року працювали над проблемою «Формування пізнавальної і самоосвітньої компетентностей учнів за допомогою предметів математичного циклу». З метою реалізації даної проблеми вчителі ліцею приділяли велику увагу вдосконаленню викладання точних дисциплін, використовували різноманітні форми та методи навчання під час уроків. Під час другого етапу методичної декади розкрив питання використання сучасної наочності: переваги та можливості презентації на уроках математики вчитель математики Романюк В.Є. та провів відкритий урок у 5-В класі. Вчитель інформатики Віжевський Т.В. став фіналістом обласного етапу конкурсу «Учитель року» у номінації «Вчитель-практик»

Активність у роботі проявили учителі початкових класів (керівник Миронюк Л.І.), які працювали над проблемою "Використання проєктних технологій в початкових класах з метою формування ключових компетенцій в учнів початкової школи". В рамках методичної декади в ліцеї вчителями кафедри проведено І етап- «Організація простору освітніх можливостей для дитини у початкових класах НУШ», вчителями Миронюк Л.І., Літвінчук Л.Б., Райниш А.В., Мацевич Л.П. проведено відкриті уроки з предметів «Я досліджую світ», «Українська мова», «Математика». Долучилися вчителі початкових класів і до проведення позакласних заходів для учнів початкової освіти. Класними керівниками 1-2 класів проведено “Кольоровий тиждень” для учнів початкової школи, а класними керівниками 3-4 класів - тиждень початкового навчання «В нас все буде «STEM».

Активність щодо участі у різних формах підвищення кваліфікації, підвищенні педагогічної майстерності була у вчителів кафедри природничих дисциплін (керівник МО Демчук М.В.). Вчитель біології Сирота Л.С. була учасником конкурсу «Вчитель року – 2022», номінація «Біологія», пройшла відбірковий етап обласного конкурсу.

Вся методична робота МО суспільних дисциплін (керівник Сегеда О.С.) була спрямована на вирішення проблеми «Формування ключових компетентностей в учнів в умовах традиційних та інноваційних технологій навчання» та підсилення наукової обізнаності вчителів і набуття практичного досвіду з формування учня-громадянина, патріота України на уроках історії, правознавства та зарубіжної літератури. Вчителями кафедри оформлені фотовиставки до Дня Гідності і Свободи, організовані зустрічі з учасниками АТО для учнів 11 класів у краєзнавчому музеї, а також перегляд фільму «Азов – бойовий шлях».

Методичне об’єднання вчителів розвиваючих дисциплін (керівник Вальчишин О.О.) через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблемної теми: «Удосконалення та підвищення ефективності сучасного уроку як шляху до всебічного і гармонійного розвитку особистості, здатної до самореалізації». Вчителями даної кафедри впродовж навчального року було здійснено підготовку до загальношкільних виховних заходів, конкурсу сучасної патріотичної української пісні – «Срібні дзвіночки», де маємо 2-их призерів районного етапу та 1 призера обласного етапу конкурсу. Вчителі фізичної культури Воробей Р. О. та Наконечний В.С. готували учнів до різноманітних спортивних змагань, як під час уроків, так і на їх заняттях.

Результативно працювали протягом навчального року вчителі на засіданнях педрад, у проведенні яких були використані інтерактивні методи. Були проведені засідання педагогічної ради за темами:

ü Про підсумки розвитку Рожищенського ліцею № 4 у 2020-2021 н.р. та завдання на 2021-2022 н.р., спрямовані на забезпечення функціонування та розвиток закладу (відповідальний директор ліцею Яблонський Ю.М.);

ü НУШ- простір освітніх можливостей дитини. (відповідальна Л.М.Зелінська, заступник директора).

З метою розкриття творчих можливостей педагогічних працівників ліцею в реалізації завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи проводилась виставка науково-методичних та дидактичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів ліцею».

Для участі у виставці було подано 6 робіт педагогічних працівників, які презентували матеріали за номінаціями:

- освіта дітей з особливими потребами – 4 роботи (заступник директора з навчально-виховної роботи Тананайко О.Г., логопед Ткачук Л.С., практичний психолог Дацюк Л.В., асистент вчителя Пташник Ю.О.) ;

- математика – 1 робота (вчитель математики Бугайчук І.В.);

- управління навчальними закладами– 1 робота (заступник директора з навчально-виховної роботи Зелінська Л.М.).

На обласному етапі виставки роботи усіх учасників відмічені Дипломами ІІ та ІІІ ступеня.

З метою узагальнення знань педагогів про якості та компетентності, необхідні педагогу в умовах НУШ, ознайомлення з концептуальними положеннями Державного стандарту про базову загальну середню освіту, налагодження наступності між початковою та базовою середньою освітою, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми з 13 по 17 грудня 2021 року проходив І етап методичної декади «Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації компетентнісного підходу в НУШ». 21-23 лютого тривав ІІ етап методичної декади з теми «Організація простору освітніх можливостей для дитини у 5-6 класах основної школи», проте даний етап не було завершено та належним чином підсумовано, оскільки навчання перейшло в дистанційний формат у зв'язку з введенням воєнного стану.

З метою росту професійної майстерності і результативності праці вчителів протягом жовтня-квітня була проведена атестація педпрацівників, за результатами якої 8 педагогів підтвердили свої кваліфікаційні категорії, вчителі початкових класів Мацевич Л.П. та Літвінчук Л.Б, практичний психолог Дацюк Л.В., підвищили свою кваліфікаційну категорію, асистенти вчителів Пташник Ю.О., Павлюк А.С. підвищили тарифікаційний розряд, вчителю німецької мови Аршулік Т.П. присвоєне педагогічне звання «Вчитель-методист».

Впродовж року педагоги працювали над питаннями самоосвіти, що відповідали обраній методичній проблемі закладу. Постійно педагоги підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи курси підвищення кваліфікації при ВІППО, онлайн-семінари, навчально-методичні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, майстер-класи, ворк-шопи. 22 педагогічних працівники пройшли навчання для організації роботи в 5 класах НУШ з питань реалізації базової освітньої програми. Здійснювали відбір підручників для 9-их, 5-их класів та модельних навчальних програм для вивчення предметів у 5-6 класах НУШ.

Позитивним є той факт, що вчителі закладу поступово почали залучати учнів до участі в олімпіадах, розміщених на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта» та ін.

Всі форми методичної роботи з педкадрами планувались відповідно до Плану роботи школи і відповідали пріоритетним напрямам, викладеним у Концепції Нової української школи та інших нормативних документах, що регулюють роботу закладів загальної середньої освіти.


2020-2021 н.р.

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У 2020-2021 н.р.

Згідно з положеннями Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти і науки України, наказів та розпоряджень обласного управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, районного відділу освіти та молоді, у 2020-2021 н.р. робота школи спрямовувалась на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища», зокрема на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, приведення її у новий, очно-дистанційний формат, на активізацію роботи з молодими педагогами, на підвищення результативності освітнього процесу. Робота над вищеозначеною проблемою активізувала діяльність вчителів, сприяла підвищенню їхньої професійної підготовки.

Згідно з листом МОН України від 08.07.2002 р. № 1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти» та наказом по ліцею №110 від 01.09.2020 року «Про організацію методичної роботи в ліцеї у 2020-2021 н.р.», з метою підвищення якості науково-методичної роботи працює науково-методична рада, яка є головним консультативним органом з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про освіту» запроваджено нову систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних працівників для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання впродовж усього життя. У цьому навчальному році педагоги підвищували свою кваліфікацію дотримуючись рекомендацій листа МОН № 1/9-141 від 04.03.2020 року «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти».

У школі працює інформаційно-методичний центр – методичний кабінет, у якому зібраний та систематизований педагогічний досвід учителів ліцею, надбання вчителів району, області, оновлено банк «Обдаровані діти».

Упродовж року в школі працювало методичне об’єднання класних керівників, 7 методичних об’єднань учителів - предметників, Школа становлення молодих вчителів, психолого-педагогічний семінар.

Активність в участі в онлайн-семінарах та курсах підвищення кваліфікації проявили вчителі методичного об’єднання іноземних мов (керівник Грубізна І.Ф.), впродовж року педагоги даної кафедри були учасниками методично-дидактичних онлайн-семінарів, навчально-методичних тренінгів, онлайн-воркшопів, онлайн-тренінгів від Корпусу Миру тощо.

З 08.02 по 12.02.21 р відбувся тиждень іноземних мов: проведено конкурс валентинок, вікторини про США та Великобританію, інтелект ігри, квести з QR кодами, оформлені стінгазети та інформаційні стенди.

Щороку у вересні проводиться відбір учнів у програму обміну майбутніх лідерів (FLEX) – програмі, яка адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки МОН України. Фіщук Катерина, учениця 9-А класу, пройшла 3 тури програми (учитель Т.В.Павлюк).

У 2020-2021 н.р. члени методоб'єднання вчителів української мови та літератури (керівник Ковальчук М.О.) взяли участь в ряду обласних семінарів: науково-методичному семінарі –тренінгу, семінарі –тренінгу «ЗНО з укр. мови і л-ри», Царюченко В.В.-учасниця 5-их Всеукраїнських Косачівських читань «Освіта та виховання в родині Косачів», приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука.

Під час шкільного методичного тижня було проведено відкритий урок у 8-А класі вчителем української словесності М.О. Матвійчук.

У листопаді учителі-словесники провели тиждень української мови, під час якого відбулися такі заходи: мовні турніри, літературні читання, читацька конференція, літературно-музична композиція, літературне кафе, приурочені темі рідної мови. Старшокласники ліцею прилучилися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності, присвяченого Дню української писемності.

У лютому-березні вчителями української мови і л-ри було проведено ряд масових заходів до 150 річниці від Дня народження Лесі Українки.

Вчителі методичного об’єднання математичних дисциплін – математики та інформатики (керівник Гузар Л.М.) впродовж року працювали над проблемою «Формування пізнавальної і самоосвітньої компетентностей учнів за допомогою предметів математичного циклу». З метою реалізації даної проблеми вчителі школи приділяли велику увагу вдосконаленню викладання точних дисциплін, використовували різноманітні форми та методи навчання під час уроків. В рамках методичної декади було проведено майстер-класи вчителями інформатики Кадушкіною Т.П. та Віжевським Т.В., заступником директора Тананайко О.Г. та відкритий урок інформатики вчителем Т.В.Віжевським. Вчителі даного методичного об’єднання у жовтні місяці провели тиждень математики, присвячений М.П.Кравчуку. Всі члени кафедри долучились до позакласних заходів, організованих під час предметного тижня. Оскільки 2021 рік оголошено роком математики, то частину заходів сплановано на вересень – грудень, зокрема планується активніше долучити учителів початкової школи. Вчителями інформатики у грудні проведено тиждень інформатики, де для учнів з 2 по 9 клас організовано Годину коду та День безпечного інтернету.

Учителі початкових класів (керівник Миронюк Л.І.) працювали над проблемою "Використання проєктних технологій в початкових класах з метою формування ключових компетенцій в учнів початкової школи". Літвінчук Л.Б., Лисиця М.М. стали лауреатами районного етапу конкурсу «Творчі сходинки педагогів Волині». В рамках методичної декади в ліцеї проведено відкриті уроки з предмету «Я досліджую світ» вчителями початкового навчання Рубік М.В. та Лисицею М.М. Вчителі Харуба Г.С., Мацевич Л.П. підготували призерів онлайн- конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

Вчителі природничих дисциплін (керівник М.В.Демчук) з метою удосконалення педагогічної майстерності займалися онлайн-освітою на освітніх платформах: courses.prometheus.org.ua; courses.ed-era.com; vseosvita. ua; naurok.com.ua; openschool.in.ua, брали участь у фахових заходах обласного та Всеукраїнського рівнів, мають друковані роботи.

Вчителі біології під час методичної декади ділились досвідом роботи з питань організації роботи у форматі змішаного навчання. З використанням різних форм роботи на уроці було проведено уроки біології у 6-А класі у 10-А класі вчителями Лілією Сиротою та Марією Демчук.

«Прилітай, пташечко!» - цей заклик став початком тижня біології, природознавства та екології у Рожищенському ліцеї № 4, який проходив з 5.04 по 09.04 Вчителями біології було проведено ряд заходів, пов'язаних з поверненням птахів у рідні краї: "День зустрічі птахів", турнір " На крилах весни повертаються птахи», квест "Таємниці природи".

Вся методична робота МО суспільних дисциплін була спрямована на підсилення наукової обізнаності вчителів та набуття практичного досвіду з формування учня-громадянина, патріота України на уроках історії, правознавства та зарубіжної літератури.

Степанюк В.В. та Сегеда О.С. провели тематичну лінійку до Дня Гідності і Свободи, а також оформили фотовиставку, приурочену листопадевим подіям 2004, 2013 років. Вчителі історії організували зустріч з учасниками АТО для учнів 10-11 класів. До Дня Європи Сегедою О.С. для учнів 10 класів було проведено інтерактив «Базові цінності ЄС». Також вчителями історії було проведено заходи до відзначення 35 річниці Чорнобильської катастрофи. Вчитель громадянської освіти Яблонський Ю.М. організував конкурс-захист «Мій бізнес-план: шляхи реалізації та перспективи розвитку» серед учнів 10 класів, а також долучив учнів до участі в інтернет-олімпіаді з правознавстава.

Методичне об’єднання вчителів розвиваючих дисциплін (керівник Вальчишин О.О.) через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблемної теми: «Удосконалення та підвищення ефективності сучасного уроку як шляху до всебічного і гармонійного розвитку особистості, здатної до самореалізації». Вчителями даної кафедри впродовж навчального року було здійснено підготовку до ряду конкурсів художньої самодіяльності, загальношкільних виховних заходів, конкурсу сучасної української пісні – «Срібні дзвіночки», де маємо призера районного етапу. Вчителі фізичної культури Воробей Р. О. та Наконечний В.С. готували учнів до різноманітних змагань.

Під час засідань методичних об’єднань були обговорені питання щодо особливостей застосування інформаційно-комунікативних та мультимедійних технологій при вивченні навчальних дисциплін, реалізації елементів проблемного навчання, реалізації компетентнісного підходу у викладанні шкільних предметів відповідно до Концепції Нової української школи, питання проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників, індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук в нових, онлайн-форматах. Також вивчались методичні новинки, опрацьовувались найважчі і найцікавіші питання методик викладання, здійснювався обмін досвідом через відвідування уроків. Протягом року кожен вчитель працював над обраною методичною проблемою. Серед найбільших недоліків можна вказати ті, що не всі заплановані засідання методичних об’єднань було проведено, значна частина педагогів ще залишилась пасивною з питань проведення чи участі у методичних заходах.

Результативно працювали протягом навчального року вчителі на засіданнях педрад, у проведенні яких були використані інтерактивні методи. Були проведені засідання педагогічної ради за темами:

ü Про підсумки розвитку Рожищенського ліцею № 4 у 2019-2020 н.р. та завдання на 2020-2021 н.р., спрямовані на забезпечення функціонування та розвиток закладу (відповідальний директор ліцею Яблонський Ю.М.);

- Інтегроване навчання та його роль у формуванні компетентностей при вивченні української мови. (відповідальна В.В.Степанюк, заступник директора, вчителі української мови);

- Нові підходи до організації освітнього процесу: змішане навчання. (відповідальна Л.М.Зелінська, заступник директора);

- Математичні компетентності – одні з найважливіших складових життєвих компетентностей». (відповідальна Зелінська Л.М., заступник директора).

Долучилась до проведення методичних заходів і практичний психолог ліцею Дацюк Л.В. Педагогічну компетентність формувала через проведення психолого-педагогічних консиліумів; проведення індивідуальних консультацій. Зокрема психологом були проведені психолого –педагогічний консиліум, засідання Школи молодого педагога, психологічні тренінги для вчителів, які працюють у НУШ. Психолого-педагогічні семінари були присвячені питанням:

- «Адаптація учнів 5-тих класів до умов навчання в основній школі»;

- «Крокуємо до майстерності».

З метою розкриття творчих можливостей педагогічних працівників ліцею в реалізації завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи проводилась виставка науково-методичних та дидактичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів ліцею». Для участі у виставці було подано 3 роботи педагогічних працівників, які презентували матеріали за номінаціями:

- початкове навчання – 2 роботи (Лисиця М.М., Літвінчук Л.Б.);

- інформатика – 1 робота (Тананайко О.Г.).

На обласному етапі виставки робота О.Г.Тананайко нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.

З метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні технологій дистанційного навчання, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та якості надання освітніх послуг з 8 по 18 грудня 2020 року проходила методична декада «Нові підходи до організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання».

На початку методичної декади заступником директора Зелінською Л.М. було проведено інструктивно-методичну нараду з визначення плану методичної декади. Впродовж першого тижня методичної декади організовано і проведено ряд теоретико-практичних семінарів задля практичної допомоги педагогам ліцею з питань організації роботи на уроках і в позаурочний час з використанням різних онлайн-платформ та онлайн-інструментів з метою проведення занять у синхронному та асинхронному режимах. Вчителі інформатики Тананайко О.Г., Віжевський Т.В. та Кадушкіна Т.П. провели семінари-практикуми з елементами майстер-класу, на яких ознайомили присутніх з методикою роботи на платформах На урок, Zoom, Meet.

Впродовж декади вчителі школи мали змогу відвідати 7 відкритих уроків на різних кафедрах та 2 заняття групи продовженого дня – в очному форматі та у форматі відеозапису. Відкриті заходи були підготовлені та проведені на високому науково-методичному рівні. На уроках вчителями продемонстровано використання ротаційної моделі змішаного уроку для організації дистанційного навчання; можливості роботи за методом проєктів як у синхронному, так і асинхронному режимах та розкрито роль цього методу у формуванні компетентного школяра; організацію оцінювання учнів початкових класів в умовах дистанційного навчання; показано ефективність уроків із застосуванням комп’ютерної техніки, можливості міжпредметного зв’язку та суть формувального оцінювання; продемонстровано можливості розвитку компетентностей учнів, визначених навчальними програмами, при використанні технологій дистанційного навчання, а також здійснення міжпредметного зв’язку як широкого спектру розвитку компетентностей. Поряд з традиційними вдало використовувались інформаційні технології, мультимедійні, проєктні технології, поєднувались різні форми організації навчальної діяльності школярів; вчителями зосереджено увагу на використання інформаційно-комп’ютерних технологій на різних етапах уроку. Варто відмітити вдале використання вчителями мультимедійних засобів з метою інтенсифікації освітнього процесу, стимулювання розвитку мислення та уяви учнів, збільшення обсягу навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формування дослідницьких, пошукових умінь, зацікавлення учнів та їх позитивного ставлення до навчання. З метою урізноманітнення форм подання інформації, навчальних завдань на уроці і як засіб моделювання та відтворення, використовувався комп’ютер усіма вчителями, що взяли участь у методичній декаді.

З метою актуалізації теоретичних знань про питання, що виносилось на обговорення протягом методичної декади, заступником директора з навчально-виховної роботи Л.М.Зелінською було проведено методичний дайджест «Оцінювання учнів початкової школи в умовах дистанційного навчання», а також засідання педагогічної ради. Під час засідання педагогічної ради педагоги мали змогу обговорити теоретичні аспекти змішаного навчання, його моделей, з’ясували сутність ротаційної моделі змішаного навчання, розглянули переваги використання змішаного навчання у навчальному процесі та недоліки, поради щодо використання даної технології. На прикладах проведених уроків вчителі мали змогу переконатись у можливостях уроків з використанням технологій дистанційного навчання.

З метою росту професійної майстерності і результативності праці вчителів протягом жовтня-квітня була проведена атестація педпрацівників, за результатами якої 8 педагогів підтвердили свої кваліфікаційні категорії, вчитель інформатики Віжевський Т.В., вчитель трудового навчання Сасовський С.В., вихователь ГПД Сучко І.М. підвищили свою кваліфікаційну категорію, вчителю початкових класів Лисиці М.М. та вчителю біології Демчук М.В. присвоєне педагогічне звання «Старший вчитель».

Позитивним є той факт, що вчителі закладу поступово почали залучати учнів до участі в олімпіадах, розміщених на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта» та ін.

Всі форми методичної роботи з педкадрами планувались відповідно до Плану роботи школи і відповідали пріоритетним напрямам, викладеним у Концепції Нової української школи та інших нормативних документах, що регулюють роботу закладів загальної середньої освіти.


Проблемні питання ліцею

1. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, запровадження профільного навчання, інноваційних технологій та компетентнісного підходу до учнів.

2. Створення умов для реалізації комплексно-цільової програми «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, в майбутньому – сім’янин».

Науково- методична проблема

«Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»


Про виставку "Творчі сходинки педагогів ліцею"

/Files/images/2020-2021/lyutiy/IMG_2689.JPG


Методична декада 2020-2021

У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2208.JPG

ЩОДЕННИК МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ. "НАВЧАЮЧИ - НАВЧАЮСЬ"

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2221.JPG

ТРЕТІЙ ДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2020-2021/gruden/c5fad64ba-V (3).jpg

НОВИНИ З МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2251.JPG

У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАВСЯ ТИЖДЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УРОКІВ

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2281.JPG

ПРОДОВЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2328.JPG

ЕСТАФЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УРОКІВ У ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2389.JPG

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ПРОДОВЖУЮТЬ МЕТОДИЧНУ ДЕКАДУ

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2429.JPG

ЗАВЕРШУЄ МЕТОДИЧНУ ДЕКАДУ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

/Files/images/2020-2021/gruden/IMG_2458.JPG


Аналіз методичної роботи за 2019 – 2020 навчальний рік

Згідно з положеннями Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти і науки України, наказів та розпоряджень обласного управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, районного відділу освіти та молоді, у 2019-2020 н.р. робота школи спрямовувалась на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища», зокрема на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, на активізацію роботи з молодими педагогами, на підвищення результативності навчально-виховного процесу. Робота над вищеозначеною проблемою активізувала діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню їхньої професійної підготовки.

Згідно з листом МОН України від 08.07.2002 р. № 1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти» та наказом по ліцею №140 від 02.09.2019 року «Про організацію методичної роботи в ліцеї у 2019-2020 н.р.», з метою підвищення якості науково-методичної роботи працює науково-методична рада, яка є головним консультативним органом з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

У школі працює інформаційно-методичний центр – методичний кабінет, у якому зібраний та систематизований педагогічний досвід учителів ліцею, надбання вчителів району, області, оновлено банк «Обдаровані діти».

Упродовж року в школі працювало методичне об’єднання класних керівників, 7 методичних об’єднань учителів - предметників, Школа становлення молодих вчителів, психолого-педагогічний семінар.

Активність у роботі проявили вчителі методичного об’єднання іноземних мов (керівник Грубізна І.Ф.), оскільки у цьому навчальному році співпрацювали з волонтером Корпусу Миру Jessica Harding. Н. М. Сасовська була безпосереднім партнером волонтера. Надія Михайлівна пройшла он-лайн курс “English for primary school teachers”, приймала участь у семінарі «Запровадження методики CLIL у школі», Партнерській конференції Корпусу Миру, «Проектний дизайн і менеджмент» (Львів, лютий 2020 р.). Разом з волонтером Корпусу Миру взяла участь у шкільній методичній декаді, провівши відкритий урок англійської мови. І.Ф.Грубізна 02.10.2019 р. брала активну участь в обласних семінарах, у cемінарі-практикумі «Сучасні підходи у викладанні англійської мови» у рамках проекту Корпусу Миру «Викладання англійської мови як іноземної», разом з волонтером провела обласний семінар при ВІППО «Сучасний урок іноземної мови». У грудні 2019 року взяла участь у Всеукраїнському семінарі «Інклюзивна реформа шкільної освіти в Україні: впровадження найкращих світових практик» і провела семінар-тренінг для вчителів ліцею «Основи інклюзивного шкільного навчання». Т.О.Кожан брала участь у cемінарі-практикумі «Сучасні підходи у викладанні англійської мови» у рамках проекту Корпусу Миру «Викладання англійської мови як іноземної. Т.П Аршулік брала участь у семінарі «Запровадження методики CLIL у школі», у засіданні членів АУГ, взала участь у методичній декаді, а саме, у проведенні бінарного уроку німецька мова – історія.

Щороку у вересні проводиться відбір учнів у програму обміну майбутніх лідерів (FLEX) – програму, яка адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки МОН України. Костів П., учень 9-Б класу пройшов 3 тури програми (учитель Т.О.Кожан). У грудні проводилась Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч», в якому взяло участь 42 учні 2-9 класів (координатор Т.О.Кожан). У лютому 28 учнів 4-8 класів Рожищенсього ліцею №4 взяли участь у Всеукраїнській грі з англійської мови “Puzzle” (координатор І.Ф.Грубізна), з них – 2 переможці на всеукраїнському рівні. Крім того педагоги даного методичного об’єднання підготували призерів районного етапу олімпіад: 4 з англійської мови та 8 з німецької та 1 призера обласної олімпіади з німецької мови (вчитель Аршулік Т.П.).

У 2019-2020 н.р. методоб'єднання вчителів української мови та літератури (керівник Ковальчук М.О.) працювало над темою «Удосконалення уроків української мови та літератури шляхом особистісно орієнтованої системи навчання, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують становлення дитини». На базі школи пройшов районний семінар учителів української мови та літератури з питання підготовки до нового навчального року, на якому Ковальчук М.О. ознайомила з рекомендаціями щодо викладання української мови та літератури у 2019-2020 році, зі змінами у шкільних програмах, з інструкцією ведення класного журналу. У листопаді учителі-словесники провели тиждень української мови, під час якого відбулися такі заходи: мовні турніри, літературні читання, читацька конференція, літературно-музична композиція, літературне кафе - приурочені темі рідної мови. Старшокласники ліцею прилучилися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності, присвяченого Дню української писемності. Протягом року вчителі школи взяли участь в обласних та районних семінарах. Вчителями даної кафедри підготовлено 7 призерів районного етапу олімпіад та 2-х призерів обласного етапу олімпіад та конкурсів (вчителі Задолинна Л.Я., Матвійчук М.О.).

Вчителі методичного об’єднання математичних дисциплін – математики та інформатики (керівник Гузар Л.М.) впродовж року працювали над проблемою «Формування пізнавальної і самоосвітньої компетентностей учнів за допомогою предметів математичного циклу». З метою реалізації даної проблеми вчителі школи приділяли велику увагу вдосконаленню викладання точних дисциплін, використовували різноманітні форми та методи навчання під час уроків. В рамках методичної декади було проведено майстер-класи вчителями інформатики Кадушкіною Т.П. та Віжевським Т.В. Вчителі даного методичного об’єднання підготувати 11 призерів районних олімпіад з математики та 4 з інформатики; призера обласних олімпіад з інформаційних технологій (вчитель Кадушкіна Т.П.).

Учителі початкових класів (керівник Миронюк Л.І.) працювали над проблемою "Використання проектних технологій в початкових класах з метою формування ключових компетенцій в учнів початкової школи". Матейко Л.С. взяла участь в районному етапі конкурсу “Вчитель року-2020”. В рамках методичної декади в школі проведено відкриті урок літературного читання вчителем Літвінчук Н.А., уроки математики вчителями Малярчук З.А., Новосад Н.О. У лютому проведено районний семінар вчителів початкових класів «Формування природничих компетентностей шляхом впровадження інноваційних технологій» з презентацією проекту вчителем початкових класів Матейко Л.С. Вчителем Літвінюк Н.А. підготовлено призера обласного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

Вчителі природничих дисциплін (керівник М.В.Демчук) взяли участь у проведенні районних семінарів з питань організації навчально-виховного процесу, працюючи над науково-методичною проблемою «Удосконалення різних форм і методів роботи з учнями в процесі розвитку їх життєвих компетентностей». Активність у роботі кафедри, а саме з підготовки учнів до обласних турнірів та олімпіад, показали вчитель біології Демчук М.В., вчитель хімії Новосад В.О., вчитель фізики Гаврилюк Л.Б. Вчителями природничих дисциплін підготовлено 17 призерів олімпіад районного рівня, що на 7 більше, ніж минулого навчального року та 3 призери обласного рівня: двох з олімпіад (вчителі Демчук М.В., Новосад В.О.) та одного – з турнірів (вчитель Гаврилюк Л.Б.) Усі педагоги проходили онлайн-семінари, онлайн-навчання з підвищення кваліфікації, М.В. Демчук була учасником навчального тренінгу «Організація навчально – дослідницької діяльності учнів з використанням наукового та інженерного підходів» у м. Києві.

Протягом навчального року методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу брали активну участь у проведенні конкурсів, заходів, семінарів, олімпіад на рівні закладу, міста, області. Цікавим та змістовим був бінарний урок історії всесвітньої та німецької мови Сегеди О.С., вчителя історії, та Аршулік Т.П., вчителя німецької мови, проведений під час методичної декади. Вчитель історії Сегеда О.С. підготувала загальношкільний історичний захід «Холмщина. Емігранти не з власної волі», взяла участь у ХІХ Всеукраїнського конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», номінація «Історія України і державотворення». Була результативною у цьому навчальному році робота з обдарованими учнями: підготовлено 6 призерів районних олімпіад, 3 призери обласних олімпіад (вчителі Яблонський Ю.М., Сегеда О.С., Павлюк Л.В.). та 2 призери обласних турнірів (вчитель Яблонський Ю.М.)

Методичне об’єднання вчителів розвиваючих дисциплін (керівник Вальчишин О.О.) через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблемної теми: «Удосконалення та підвищення ефективності сучасного уроку як шлях до всебічного і гармонійного розвитку особистості, здатної до самореалізації». На базі ліцею пройшов обласний семінар вчителів мистецтва. Вальчишин О. О. створила експозицію дитячих робіт, провела відкритий урок та виступила на теоретичній частині семінару з презентацією власного досвіду. Вчителями даної кафедри впродовж навчального року було здійснено підготовку до ряду конкурсів художньої самодіяльності, загальношкільних виховних заходів, конкурсу сучасної української пісні – «Срібні дзвіночки», де маємо 3-х призерів районного етапу та призера обласного етапу конкурсу. Вчителі фізичної культури Воробей Р. О. та Наконечний В. С. підготували учнів до різноманітних змагань, олімпіад, спартакіад, конкурсів. У районній спартакіаді серед школярів міста Рожище наші учні отримали такі результати: футбол – І місце, баскетбол (хлопці і дівчата) – ІІ місце, волейбол (хлопці) – ІІ місце. У конкурсі «Нащадки козацької слави» команда ліцею зайняла ІІ місце. Результатом роботи з обдарованими учнями стали досягнення з трудового навчання: призове місце в обласному етапі олімпіад серед хлопців (вчитель Сасовський С.В.).

Під час засідань методичних об’єднань були обговорені питання щодо особливостей застосування інформаційно-комунікативних та мультимедійних технологій при вивченні навчальних дисциплін, реалізації елементів проблемного навчання, реалізації компетентнісного підходу у викладанні шкільних предметів відповідно до Концепції Нової української школи, питання проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників, індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук. Також вивчались методичні новинки, опрацьовувались найважчі і найцікавіші питання методик викладання, здійснювався обмін досвідом через відвідування уроків. Протягом року кожен вчитель працював над обраною методичною проблемою. Серед найбільших недоліків можна вказати ті, що не всі заплановані засідання методичних об’єднань було проведено, значна частина педагогів ще залишилась пасивною з питань проведення чи участі у методичних заходах.

Результативно працювали протягом навчального року вчителі на засіданнях педради, у проведенні яких були використані інтерактивні методи. Були проведені засідання педагогічної ради за темами:

ü Про підсумки розвитку Рожищенського ліцею № 4 у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р., спрямовані на забезпечення функціонування та розвиток закладу (відповідальний директор ліцею Яблонський Ю.М.);

ü Використання новітніх педтехнологій при викладанні англійської мови. (відповідальна В.В.Степанюк, заступник директора, вчителі англійської мови);

ü Розвиток пізнавального інтересу, спостережливості, теоретичного стилю мислення на уроках природознавства, біології, екології, хімії (відповідальний І.П.Ціось, заступник директора);

ü Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу (методичний тренінг, відповідальна Зелінська Л.М., заступник директора).

З метою обміну досвідом роботи на базі закладу проводяться практичні семінари, але їх кількість у цьому навчальному році зменшилась. Серед семінарів районного рівня відбувся семінар-тренінг вчителів початкових класів; обласного рівня - семінар вчителів, які викладають мистецтво.

Долучилась до проведення методичних заходів і практичний психолог ліцею Дацюк Л.В. Зокрема психологом були проведені психолого –педагогічний консиліум, засідання Школи молодого педагога, психологічні тренінги для вчителів, які пацюють у НУШ. Психолого-педагогічні семінари були присвячені питанням:

- «Адаптація учнів 5-тих класів до умов навчання в основній школі»;

- «Крокуємо до майстерності».

З метою розкриття творчих можливостей педагогічних працівників ліцею в реалізації завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи проводилась виставка науково-методичних та дидактичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів ліцею». Для участі у виставці було подано 4 роботи педагогічних працівників, які презентували матеріали за номінаціями:

- мова і література – 3 роботи (Грубізна І.Ф. Кожан Т.О., Клебанська М.М.);

- мистецтво – 1 робота (Вальчишин О.О.).

На обласному етапі виставки робота Вальчишин О.О. відмічена Дипломом І ступеня, а робота Грубізної І.Ф. – Дипломом ІІІ ступеня.

З метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми з 11 по 26 лютого 2020 року проходила методична декада «Інноваційні методики та новітні технології на уроках». Заступником директора Зелінською Л.М. було підготовлено методичний бюлетень «Підвищення якості освітнього процесу шляхом впровадження сучасних освітніх технологій». Впродовж першого тижня методичної декади організовано і проведено ряд теоретико-практичних семінарів задля практичної допомоги педагогам ліцею з питань організації роботи на уроках і в позаурочний час з використанням ІКТ. Вчителі інформатики Віжевський Т.В. та Кадушкіна Т.П. провели семінари-практикуми з елементами майстер-класу, на яких ознайомили присутніх з методикою роботи у різних комп’ютерних програмах.

Впродовж декади вчителі школи мали змогу відвідати 6 відкритих уроків на різних кафедрах. Відкриті заходи були підготовлені та проведені на високому науково-методичному рівні. На уроках вчителями продемонстровано використання різних методів - як традиційних, так і інноваційних, задля підвищення ефективності і результативності уроку. Поряд з традиційними вдало використовувались інформаційні технології, мультимедійні, проєктні технології, поєднувались різні форми організації навчальної діяльності школярів; вчителями зосереджено увагу на використання інформаційно-комп’ютерних технологій на різних етапах уроку. Варто відмітити вдале використання вчителями мультимедійних засобів з метою інтенсифікації освітнього процесу, стимулювання розвитку мислення та уяви учнів, збільшення обсягу навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формування дослідницьких, пошукових умінь, зацікавлення учнів та їх позитивного ставлення до навчання. З метою урізноманітнення форм подання інформації, навчальних завдань на уроці і як засіб моделювання та відтворення, використовувався комп’ютер усіма вчителями, що взяли участь у методичній декаді.

З метою актуалізації теоретичних знань про питання, що виносилось на обговорення протягом методичної декади, заступником директора з навчально-виховної роботи Л.М.Зелінською було проведено засідання педагогічної ради з елементами віртуальної подорожі уроками, проведеними під час методичної декади. Під час засідання педагогічної ради педагоги мали змогу обговорити теоретичні аспекти та види інновацій в освіті, з’ясували сутність інноваційних технологій, розглянули переваги використання їх в навчальному процесі та недоліки, вимоги до використання даної освітньої технології, обговорили етапи процесу навчання з використанням комп’ютера. На прикладах проведених уроків вчителі мали змогу переконатись у перевагах уроків з використанням ІКТ.

З метою росту професійної майстерності і результативності праці вчителів протягом жовтня-квітня була проведена атестація педпрацівників, за результатами якої 8 педагогів підтвердили свої кваліфікаційні категорії, вчитель історії Сегеда О.С. підвищила свою кваліфікаційну категорію, вчительці початкових класів Матейко Л.С. присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель», вчительці англійської мови Грубізній І.Ф. присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист».

Вчителі ліцею готують матеріали з досвіду своєї роботи, але у цьому році не друкувались на сторінках фахових періодичних видань, окрім вчителя англійської мови Грубізної І.Ф., а розміщували інформацію на освітніх платформах. Позитивним є той факт, що вчителі закладу поступово почали залучати учнів до участі в олімпіадах, розміщених на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта» та ін.

Педагоги значну увагу приділяли роботі з творчо обдарованими дітьми. З метою залучення учнів до науково-дослідницьких пошуків, розвитку їхніх творчих здібностей діє наукове товариство «Еврика». В рамках товариства працюють науково - дослідницькі секції відділення мистецтвознавства. У школі створюються всі умови для розвитку інтересів і нахилів кожної дитини, діють факультативи, спецкурси. Індивідуальні вміння розвиваються у різноманітних гуртках художньої самодіяльності, спортивних, туристичних. Протягом року учні гімназійних класів залучались до участі в різноманітних інтелектуальних конкурсах. 76 учнів школи брали участь в районних олімпіадах з базових дисциплін, 61 з них стали призерами. 16 учнів, переможців районних олімпіад, були учасниками ІІІ (обласного) етапу олімпіад, з яких призерами стали 9 учнів.

Всі форми методичної роботи з педкадрами планувались відповідно до Плану роботи школи і відповідали пріоритетним напрямам, викладеним у Концепції Нової української школи та інших нормативних документах, що регулюють роботу закладів загальної середньої освіти. Проте слід зазначити, що не всі вчителі належно працювали протягом навчального року над підвищенням своєї майстерності. Необхідно більше уваги приділяти вивченню інноваційних технологій та апробуванню їх, питанню обміну досвідом роботи на сторінках фахових періодичних видань.Потребує активізації робота методичних об’єднань учителів – предметників: не завжди згідно плану проводились їх засідання, не всі члени методичних об’єднань були присутні при проведенні відкритих заходів. З ряду навчальних дисциплін не було проведено предметних тижнів.

У 2020-2021 н.р. колектив і науково-методична рада ліцею продовжать працювати над новою науково-методичною проблемою «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»,спрямують свою роботу на реалізацію нових підходів до особистісного розвитку учнів у сучасній школі, розвиток в учнів життєвих компетентностей, створення бази даних методик формування компетентної особистості в умовах інноваційного освітнього середовища, вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання відповідно до ідей та положень Національної доктрини розвитку освіти, Концепції Нової української школи. Методична робота в ліцеї має забезпечити ґрунтовний аналіз діяльності педагогічного колективу в цілoмy й окремих вчителів з удосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, запровадженні профільного навчання, інноваційних технологій та пошуку ефективних методів формування ключових компетентностей учнів в умовах очного та дистанційного навчання.

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020 – 2021 н.р.

Науково - методична рада:

Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Степанюк В.В. - заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Тананайко О.Г. – заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Сегеда О.С. - вчитель історії, вища категорія

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»

Ковальчук М.О. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Дацюк Л.В. - практичний психолог

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Зміст роботи Дата Відпові-дальні
1. Засідання І 1. Про підсумки результативності методичної роботи у 2019/2020 н. р. та основні напрямки методичної робо­ти і методичної ради на 2020- 2021 н. р. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою«Формування компетентної особистості школяра в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища» (ІІ етап роботи над проблемою). Затвердження планів роботи методичної ради, методоб’єднань. 2. На шляху до Нової української школи: · Обговорення заходів із впровадження державних стандартів освіти в 2020/2021 навчальному році; · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2020– 2021 н. р.; · Про навчальні програми, підручники і навчально-методичні посібники, рекомендовані для використання у 2020– 2021 н. р. 3.Організація стажування молодих вчителів і наставництва. 4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році. Атестація членів педагогічного колективу в 2020 – 2021 н. р. 5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 6.Про участь у районному конкурсі «Учитель року». 7.Про підготовку до проведення педагогічного консиліуму «Адаптація учнів 5-их класів». 8.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Засідання ІІ Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти. 1.Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога. Обговорення проведення теоретичного семінару з теми: "Шляхи підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу». 2.Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу. 3. Про підготовку та проведення методичного тижня. 4. Про підготовку учнів до участі районних олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН. 5.Про хід атестації вчителів у 2020-2021 навчальному році. 6. Про проведення предметних тижнів. Засідання ІІІ 1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр. 2.Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах. 3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН. 4. Робота шкільних факультативів, гуртків. 5. Про результативність проведення методичного тижня. 6.Про діяльність роботи методичної ради щодо вдосконалення якості проведення уроків в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти. 7.Заходи з управління самоосвітою педагогів: - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. - критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. 8. Про підготовку матеріалів для участі у виставці дидактичних та методичних розробок «Творчі сходинки педагогів Волині». 9. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. 10.Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Засідання ІV Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня» 1.Виставка «Моя методична знахідка». Презентація проектів вчителів, які атестуються. 2. Про підготовку до науково-практичної конференції «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку – важлива складова педагогічної майстерності вчителя». 3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах. 4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Про підсумки атестації педагогічних працівників. 6.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи і створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2021– 2022 навчальний рік. Засідання V 1.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2020–2021 навчального року. 2. Про результати участі вчителів ліцею у виставці дидактичних та методичних розробок «Творчі сходинки педагогів Волині». 3.Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур, І етапу роботи над науково-методичною проблемою закладу. 4.Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік. 5.Обговорення результатів анкетування з визначення шляхів удосконалення методичної роботи. Обговорення проекту плану роботи на 2021-2022 навчальний рік. 6.Визначення пріоритетних напрямків інноваційної роботи в новому навчальному році. вересень Заступники директо-ра Керівни-ки МО
листопад січень березень травень Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО

Напрями діяльності методичної ради:

1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року.

2. Організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

3. Обговорення навчально-методичних посібників, статей, дидактичних матеріалів тощо.

4. Розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо.

5. Розробка положень про конкурси.

6. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

7. Організація наставництва.

8. Організація науково-дослідницької діяльності учнів.

9. Організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових інформаційних технологій.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ методичної ради на 2020-2021 н.р.

· Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

· Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.

· Продовжувати вивчати та застосовувати активні форми і методи навчання.

· Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

· Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

· Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

· Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

· Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

· Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

· Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів та вчителів до джерел інформації через мережу Інтернет.

· Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.

· Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.

· Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.

· Активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.

· Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

· Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

Методичні об'єднання:

· методичного об’єднання класних керівників /керівник Степанюк В.В./;

· методичні об’єднання вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Ковальчук Л.І./

вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./

вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./

вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./

вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Сегеда О.С./

вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./

вчителів розвиваючих дисциплін / керівник Вальчишин О.О./

· психолого - педагогічний семінар / керівник Дацюк Л.В./;

· динамічні групи:

ШСМВ (Школа становлення молодого вчителя) /керівникЗелінська Л.М./ у складі:

Мацевич Л.П. – спеціаліст

Сарапененко Р.П. - бакалавр

Савич Т.В. - спеціаліст

Сучко І.М. - спеціаліст

Кузніцка В.С. – спеціаліст

Гончаревич Л.А. – спеціаліст

Пташник Ю.О. - спеціаліст

Царюченко А.І. - спеціаліст

Сасовський С.В. - спеціаліст

2019-2020 н.р.

Проблемні питання ліцею

1. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, запровадження профільного навчання, інноваційних технологій та компетентнісного підходу до учнів.
2. Створення умов для реалізації комплексно-цільової програми «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, в майбутньому – сім’янин».

Науково- методична проблема

«Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 н.р.

Науково - методична рада:

Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Степанюк В.В. - заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Ціось І.П. – заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Сегеда О.С. - вчитель історії, перша категорія

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»

Ковальчук М.О. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Дацюк Л.В. - практичний психолог

В рамках роботи над науково - методичною проблемою організовано:
· роботу методичного об’єднання класних керівників /керівник Степанюк В.В./;

· в межах предметних кафедр організовано роботу методичних об’єднань вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Ковальчук Л.І./
вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./
вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./
вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./
вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Сегеда О.С./
вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./
вчителів розвиваючих дисциплін / керівник Вальчишин О.О./

· роботу психолого - педагогічного семінару / керівник Дацюк Л.В./;

· роботу динамічних груп:

ШСМВ (Школи становлення молодого вчителя) /керівник Зелінська Л.М./ у складі:

Пилипюк М.І. – спеціаліст ІІ категорії

Сасовська Н.М. – спеціаліст ІІ категорії

Матвійчук Н.А. – спеціаліст ІІ категорії

Катеринюк О.О. - бакалавр

Віжевський Т.В. – спеціаліст ІІ категорії

Клінкевіч О.О.- спеціаліст ІІ категорії

Семенюк Н.П. – спеціаліст

Гончаревич Л.А. – бакалавр

Пташник Ю.О. - спеціаліст

Павлюк А.С. - спеціаліст

Сасовський С.В. - спеціаліст

_____________________________

Методична декада 2020

У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/1 (2).PNG

ДРУГИЙ ДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/2/2 (2).PNG

МЕТОДИЧНА ДЕКАДА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/3/20200212_112745 (2).jpg

ЧЕТВЕРНИЙ ДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/4/20200213_114712.jpg

ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЛЮБИМО В СОБІ ПЕДАГОГІВ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/5/Зауваження 2020-02-14 185719.png2.png3.png4 (2).png

ПРОДОВЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/Записати.PNG1 (2).PNG

І ЦІКАВО, І ПІЗНАВАЛЬНО НА УРОКАХ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/malyarchuk/IMG_0936.JPG

ВЧИМО ДОСЛІДЖУВАТИ ЗМАЛКУ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/mateyko/87128032_636454810477812_7782683432743600128_n.jpg


Методична рада - педагогічний колективний орган внутрішньошкільного управління, який сприяє творчому підходу до організації педагогічної діяльності.

Метою діяльності методичної ради є координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи. Рада є головним консультативним органом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Напрями діяльності методичної ради:

1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року.

2. Організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

3. Обговорення навчально-методичних посібників, статей, дидактичних матеріалів тощо.

4. Розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо.

5. Розробка положень про конкурси.

6. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

7. Організація наставництва.

8. Організація науково-дослідницької діяльності учнів.

9. Організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових інформаційних технологій.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ методичної ради на 2019-2020 н.р.
 • Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • Продовжувати вивчати та застосовувати активні форми і методи навчання.
 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів та вчителів до джерел інформації через мережу Інтернет.
 • Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.
 • Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.
 • Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.
 • Активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
 • Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
 • Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

____________________________________

УЧНІ ВІДПОЧИВАЮТЬ, А ВЧИТЕЛІ ПІДВИЩУЮТЬ СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ!


У четвер, 31 жовтня, в Рожищенському ліцеї №4 було проведено засідання Школи становлення молодого педагога під темою «Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути?»
Мета заходу: активізація знань молодих педагогів з теоретичних основ питання; розвиток творчої діяльності педагогів; формування вмінь і навичок моделювання уроку; визначення нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня; формування комунікативної, соціальної компетентності вчителів.
Епіграфом заходу стали слова : «Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець».
Під час заняття, яке пройшло у формі тренінгу, молоді педагоги визначили основні вимоги до сучасного компетентнісно орієнтованого уроку; ключові етапи компетентнісного уроку; розробили моделі уроків компетентнісного спрямування різних типів. Заняття пройшло у дружній невимушеній атмосфері.

/Files/images/2019-2010/IMG_0127.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0082.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0110.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0049.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0057.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0058.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0060.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0110.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0114.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0025.JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0097.JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0102.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0150.JPG

У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ - УСІМ КОМФОРТНО!

Психолого-педагогічними дослідженнями встановлено безпосередній вплив на формування здоров’я дитини умов шкільного середовища, однією із яких є комфортність. Бо від того, наскільки учню комфортно в школі, залежить якість освіти та психологічне здоров’я дитини. Потреба в обговоренні даного питання пов’язана з тим, що в наш час велика кількість учнів відчуває нестійкий, дискомфортний стан, який сповільнює виконання шкільних вимог, породжує труднощі під час спілкування з педагогами та однолітками. Розв’язок цієї проблеми лежить у досягненні школярами комфорту в навчальному середовищі як стану та якісної характеристики їхньої діяльності. Тому питання комфортності навчання було винесено на засідання Школи становлення молодого педагога з теми: «У сучасній школі – усім комфортно», яке відбулося 11 грудня у Рожищенському ліцеї та пройшло у формі ділової гри.
У роботі взяли участь педагоги, члени Школи становлення молодого педагога, та члени адміністрації закладу. Після з’ясування теоретичних положень, що розкривають суть комфортного навчання, педагоги виконали ряд тренінгових вправ за інноваційними методиками.
Засідання пройшло у дружній, невимушеній обстановці.

/Files/images/2019-2010/IMG_0406[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0402[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0401[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0399[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0400[1].JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0398[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0397[1].JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0405[1].JPG/Files/images/2019-2010/IMG_0396[1].JPG

2018-2019 н.р.

НОВИНИ З МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

Впродовж методичної декади вчителі школи мали змогу відвідати 6 відкритих уроків на різних кафедрах.

- 13 лютого – день кафедри математичних дисциплін. Вчителі відвідали урок інформатики у 9-Б класі на тему «Векторний графічний редактор. Особливості побудови і опрацювання векторних зображень.», вчитель: Кадушкна Т.П., та розглянули питання використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою актуалізації пізнавальної діяльності учнів;
- 15 лютого – день кафедри суспільних дисциплін. Вчителі відвідали урок історії України у 7-А класі на тему «Утворення Галицько-Волинської держави», вчитель: Павлюк Л.В., та розглянули питання використання комп’ютера як наочного посібника при вивченні нового матеріалу;
- 18 лютого –день кафедри природничих дисциплін з проблеми «Використання ІКТ як засобу мотивації до вивчення природничих дисциплін». Вчителі природничих дисциплін відвідали інтегрований захід з хімії та географії для учнів 8-АБ класів «Вода – речовина, вода – стихія», підготовлений вчителем хімії - Новосад В.О., вчителем географії- Гошиною Л.Я.;
- 19 лютого – день кафедри вчителів початкових класів. Вчителі початкових класів з’ясували питання «Використання ІКТ як ефективного засобу забезпечення продуктивності уроку», відвідали відкритий урок літературного читання у 4-В класі на тему «Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка, казка «Біда навчить». Вчитель: Матейко Л.С.;
- 20 лютого - день кафедри вчителі%D
Кiлькiсть переглядiв: 6608

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.